ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на онлайн магазин www.andrews.bg

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Внимание! Моля прочетете подробно и внимателно изложените по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да използвате онлайн магазина, разполагаем онлайн на уеб адрес www.andrews.bg

Внимание! Всички поръчки за доставка на стоки, направени чрез онлайн магазина, са свързани със задължения за плащане на цена от страна на потребителите!

1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ са приложими при и за използването на онлайн магазина, разполагаем онлайн на уеб адрес andrews.bg, като чрез използването на онлайн магазина, респективно при и чрез използването на която и да е от неговите функционалности, включително, но не само, чрез отправяне на поръчка, попълване на формуляри за регистрация и др., Вие декларирате, че приемате настоящите Общи условия и сте съгласни с тях и с тяхното съдържание и прилагане.

2. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ съдържат условията, които са приложими по отношение на продажбата на стоки на потребители чрез онлайн магазина, разполагаем на посочения по-горе уеб адрес, от търговеца „АНДРЮС ФЕШЪН“ ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 130945603, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, бул. Ситняково 47а, офис 1, е-мейл адрес: office@andrews.bg, телефон за връзка: 02 9 670 670 (за краткост, Търговеца), според които, съгласно които и при приложението на които посоченият търговец извършва продажби на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на посочения по-горе уеб адрес (за краткост, еМагазина).

3. еМАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на еМАГАЗИНА. Потребителят има ангажимента да се запознава с актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ, при всяко свое посещение в сайта и преди всяка поръчка на стока от еМАГАЗИНА.

4. Навсякъде по-долу в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ онлайн магазина, разполагаем на посочения по-горе уеб адрес и/или търговеца, посочен по-горе, ще бъдат наричани, за краткост, само еМАГАЗИНА. Навсякъде по-долу в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ думата еМАГАЗИНА ще следва да се разбира и/или като онлайн магазина на Търговеца, разполагаем на посочения уеб адрес и/или като самия Търговец, посочен по-горе и/или като двете заедно, в зависимост от контекста, в който е употребена.

5. Всеки, който зареди в ползвано от него техническо устройство еМАГАЗИНА или ползва еМАГАЗИНА и/или ползва която и да било от неговите функционалности, ще наричаме по-долу в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, за краткост, само ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. При зареждането на страницата на еМАГАЗИНА, както и при неговото използване, вкл. чрез използването на която и да било от вградените в него функционалности и/или хипер-връзки (линкове) и/или чрез използването на възможността за поръчване на продукти/стоки и/или заплащането на продуктите/стоки, предлагани от еМАГАЗИНА, се приема, че Потребителят се е запознал подробно и внимателно с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съответно, че ги е приел и че се задължава да ги спазва..

7. Потребителят следва да ползва сайта добросъвестно и да се идентифицира коректно, с цел дефиниране на изявлението му за приемане на Общите условия ( вкл., но не само, чрез съхранения в лог-файловете на сървъра IP адрес на потребител, както и чрез друга информация).

ІІ. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

1. Търгувани продукти. Право на промени в еМАГАЗИНА.

1.1. Продуктите/стоки, търгувани от Търговеца чрез еМАГАЗИНА са ограничени само и единствено до изрично представените в еМАГАЗИНА продукти/стоки, с изрично посочени до тях или към тях цени, които се търгуват само и единствено при приложението на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или на изрично посочените условия за съответната стока.

1.2. Търговецът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в еМАГАЗИНА, включително, но не само в публикуваните и представени в него продукти/стоки и в посочените цени, условия на доставка и плащане и др.

1.3. Всички изменения и допълнения в съдържанието на еМАГАЗИНА, включително, но не само в публикуваните и представени в него продукти/стоки и в посочените цени, условия на доставка и плащане и др., влизат в сила незабавно, от момента на публикуването им на интернет страницата на еМАГАЗИНА на посочения по-горе уеб адрес.

1.4. Внимание! Всички поръчки за доставка на стоки, направени чрез онлайн магазина, са свързани със задължения за плащане на посочената в еМАГАЗИНА цена за съответната стока, от страна на потребителите, както и със задължения за плащане на разходи по доставка и др., съобразно условията за плащане доставка и плащане, посочени в съответните раздели по-долу от тези общи условия!

2. Лични данни – администратор на данните, съгласия, права и отговорности

2.1. При използването на еМАГАЗИНА, респ. при регистрация в еМАГАЗИНА, включително, но не само, с цел закупуването на продукти от еМАГАЗИНА, потребителят подава лична информация и лични данни.

2.2. При използването на еМАГАЗИНА, респ. при регистрация в еМАГАЗИНА, Потребителят следва да подава лични данни добросъвестно и да се идентифицира коректно, вярно и актуално.

2.3. Подадените от потребителя при използването на еМАГАЗИНА и/или при регистрация в еМАГАЗИНА лични данни са под закрилата нa Закона за защита на личните данни и на регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, приложими по отношение на събирането, съхраняването и обработването на лични данни от администратори на данни.

2.4. Администратор на личните данни, по смисъла на ЗЗЛД и на регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета е Търговецът, посочен в Раздел І по-горе.

2.5. Търговецът, респ. еМАГАЗИНЪТ, използват личната информация и личните данни, предоставени от потребителите съгласно посоченото по-горе, с цел администриране на еМАГАЗИНА и обслужване на потребителите на еМАГАЗИНА, включително за изпълнението на подадените чрез еМАГАЗИНА поръчки/покупки от потребителите и за извършването на заявените с поръчките продажби/доставки, както и за подобряване на услугите и функционалностите на еМАГАЗИНА.

2.6. Чрез всяко използване на еМАГАЗИНА, респ. чрез всяка регистрация в еМАГАЗИНА, респ. чрез всяко и всякакъв вид подаване на лични данни/лична информация на еМАГАЗИНА, включително, но не само, чрез попълване на формуляр или чрез друга форма на регистрация в еМАГАЗИНА, включително, но не само, при регистрация за промоции, при поръчване на продукти, при закупуването на продукти/стоки от еМАГАЗИНА и/или заплащането на продукти/стоки към еМАГАЗИНА, потребителят потвърждава, че се е запознал с тези общи условия и че дава своето свободно и информирано съгласие личните му данни, в т.ч. имена, единен граждански номер, дата на раждане, адрес, тел. номер и е-мейл адрес (или други предоставени), да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за неограничен срок от Търговеца, като администратор на лични данни, включително за цели, както следва: счетоводство, отчетност, издаване на фактури, други документи, други дейности, свързани с правоотношенията с администраторите на данните, вкл. за включването, съхраняването и обработването на личните ми данни в регистри за клиенти на администраторите на данни, включително за маркетингови и статистически цели на администраторите на данни, включително за директен маркетинг на администраторите на данните и на търгуваните от тях стоки; включително за маркетингови, промоционални и други подобни кампании, инициативи и дейности на администраторите на данните,  включително за статистически анализи и за извършването на маркетингови и други проучвания и анализи и за целите на директния маркетинг, включително давам съгласие да получавам рекламни и промоционални съобщения и други уведомления по телефон, чрез SMS, по електронна поща или по друг начин от администраторите на данните, включително, но не само, за рекламни, промоционални, маркетингови и други инициативи на администраторите на данните или на стоките, носещи търговската марка Andrews/ или Andrews Fashion Studio, включително, но не само, за дейности и събития, свързани с администратора на данните, с предлаганите от него стоки и/или с дейността на магазините за продажба на стоки носещи търговската марка Andrews/ или Andrews Fashion Studio, в това число, но не само, еМАГАЗИНА и/или други магазини, и/или със свързаните с тях събития и промоционални и маркетингови инициативи, респективно с предприеманите от администратора или от трети лица, по договори с администратора, рекламни, промоционални или маркетингови дейности, инициативи и събития от всякакъв вид, свързани с администратора на данните и/или посочената търговска марка Andrews/ или Andrews Fashion Studio и/или със стоките, носещи и/или произведени под посочената търговска марка и/или с магазините, в това число, но не само, еМАГАЗИНА, в или чрез които тези стоки се продават на крайни потребители.

2.7. Внимание! Предоставилият лични данни потребител-физическо лице има права по отношение на администратора на данните, включително по отношение на събирането, съхраняването и обработването на лични данни от администратора на данните включително, но не само, правото да иска от търговеца-администратор на данни, посочен по-горе, достъп до, коригиране или изтриване на личните му данни или ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото да се направи възражение срещу обработването на данните, както и с правото на преносимост на данните, както и с правото му на жалба до КЗЛД срещу незаконосъобразно обработване на данните от Администраторите.

2.8. Чрез всяко използване на еМАГАЗИНА, респ. чрез всяка регистрация в еМАГАЗИНА, респ. чрез всяко и всякакъв вид подаване на лични данни/лична информация на еМАГАЗИНА, включително, но не само, чрез попълване на формуляр или чрез друга форма на регистрация в еМАГАЗИНА, включително, но не само, при регистрация за промоции, при поръчване на продукти, при закупуването на продукти/стоки от еМАГАЗИНА и/или заплащането на продукти/стоки към еМАГАЗИНА, потребителят потвърждава, че е запознат/а с всички свои права по ЗЗЛД и регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС, включително правата по-горе в тези общи условия.

2.9. Контактната информация за връзка с търговеца-администратор на данните, е посочена в Раздел І, т.2 по-горе в тези ОБЩИ УСЛОВИЯ.

3. Промяна на цени на стоки и на условия за продажба.

3.1. Внимание! Всички поръчки за доставка на стоки, направени чрез онлайн магазина, са свързани със задължения за плащане на цена от страна на потребителите! еМАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената на стоката, която е била актуална към момента на даване на поръчката, както и актуалните разноски за доставка и плащане, според актуалните условия за доставка и плащане.

3.2. При намаление на цените, намалените цени се обявяват в еМАГАЗИНА, като новата цена се поставя до старата, която е зачертана или по друг предвиден в Закона за защита на потребителите начин. При наличие на активна кампания,  не се допуска комбиниране на две или повече отстъпки и намаления.

3.3. При допуснати технически грешки, пропуски или несъответствия, допуснати от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, еМАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, еМАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

4. Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП. Права и задължения, съгласно Закона за защита на потребителите

4.1. Чрез поръчките направени при условията на еМАГАЗИНА и/или съобразно функционалностите на еМАГАЗИНА, Търговецът, като Доставчик, сключва с потребителите договори за продажба от разстояние, по смисъла на Закона за защита на потребителите, на стоките, предлагани за продажба/продавани в еМАГАЗИНА.

4.2. Основните характеристики на продуктите/стоки, продавани в еМАГАЗИНА, са описани в еМАГАЗИНА на страницата/мястото за представяне на съответния продукт в сайта на еМАГАЗИНА.

4.3. Доставчик на стоките, предлагани от настоящия еМАГАЗИН, съответно на стоките, поръчвани от потребителите чрез настоящия онлайн магазин, е Търговецът, посочен в Раздел І, т.2 по-горе в тези Общи условия.

4.4. Седалището, адрес на управление на Доставчика, както и телефонът и е-мейла адресът за връзка на потребителите с Доставчика/Търговец са посочени в Раздел І, т.2 по-горе в тези Общи условия.

4.5. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност на Доставчика е посоченото в Раздел І, т.2 по-горе в тези Общи условия седалище и адрес на управление на Търговеца.

4.6. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя се определя и начислява допълнително при поръчка, съобразно начина на доставка, като се начислява допълнително към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

4.7. Доставчикът не начислява на потребителите разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

4.8. Условията на плащане, на доставка и на изпълнение на поръчката, съответно, условията и сроковете, при които Доставчикът се задължава да достави поръчаните чрез еМАГАЗИНА стоки, са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията и начините на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

5. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора, съгласно Закона за защита на потребителите

5.1. Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:

  • датата на доставка, което означава датата, на която потребителят или трета страна (различна от куриера) посочена от него и/или приела от негово име стоката, фактически е приела и физически владее продукта/стоката;

или

  • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (а) датата, на която потребителят или трето лице/трета страна (различна от куриера) посочена от него и/или приела от негово име стоката, е приело и физически владее последния продукт, или (б) датата, на която Доставчикът/ еМАГАЗИНА уведоми потребителя, че не може да достави остатъка от поръчаните продукти;

или

  • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (а) датата, на която потребителят или трето лице/ трета страна (различна от куриера) посочена от него и/или приела от негово име стоката, е приела и физически владее последната част, или (б) датата, на която на която Доставчикът/еМАГАЗИНА уведоми потребителя, че не може да достави останалите части.

5.2. За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми еМАГАЗИНА, посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

5.3. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ, съставляващ Приложение 6 към Закона за защита на потребителите (Приложение № 1 към настоящите общи условия) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail адреса на Доставчика, посочен в Раздел І, т.2 по-горе, като в случай че използва тази възможност, еМАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката, съобразно 5.1. по-горе).

5.4. В случай, че потребителят се откаже от договора, Доставчикът/еМАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка, ако и доколкото е получил такива (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ДОСТАВЧИКА), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира Доставчика/еМАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

5.5. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или да предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

5.6. Внимание! Потребителят заплаща за своя сметка разходите за връщането на стоките. Потребителят поема разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ, вкл., но не само, когато стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата или ако той избере да ги върне по друг начин. Разходите за връщането на стоките са съобразно избраният от потребителя начин за връщане на стоките, съответно, съобразно тарифите на куриерските фирми, ако е избрано от потребителя връщане чрез куриерска фирма или пощенските разходи, ако е избрано връщане по пощата или др.

5.7. Внимание! Потребителят носи отговорност към Доставчика за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране!

5.8. Доставчикът/еМАГАЗИНЪТ извършва възстановяването на суми само по банкова или картова сметка на потребителя.

5.9. Доставчикът/еМАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно от потребителя към доставчика, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

6. Несъответствия на стоките и рекламации.

6.1. Внимание! При получаване на пратката със стоките потребителят/получателят на стоката трябва да провери стоката в присъствието на куриера, съответно трябва да провери съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При констатирано по доказуем начин и в присъствието на куриера несъответствие на получените стоки с поръчаните, еМАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка, без допълнителни такси за Потребителя.

6.2. В случай на липсващи стоки, доказуемо констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти/стоки на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ, възстановява съответната сума.

6.3. Внимание! Потребителите следва да имат предвид, че в Закона за защита на потребителите са предвидени законови гаранции за безопасност на стоките и услигите и за съответствие на стоките с договора за продажба, които са нормативно закрепени в Глава V на Закона за защита на потребителите (ЗЗП)! При наличие на несъответствие/дефект на закупен чрез еМАГАЗИНА продукт, са съответно приложими правилата по Глава V, Раздел ІІ и Раздел ІІІ от ЗЗП, като за предявяването на рекламации потребителят може да се свърже с търговеца/доставчик на посочените в Раздел І, т.2 по-горе от тези Общи условия адреси, телефони, е-мейл адреси.

6.4. Внимание! При нарушения в опаковката и/или във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, следва да се обърнете към куриера за съставяне на протокол за увредена пратка!

6.5. В случай, че между потребителя и еМАГАЗИНА/Търговеца не може да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, потребителите могат да използва следната електронна връзка (линк) към Комисията за защита на потребителите https://www.kzp.bg/ или платформата за онлайн решаване на спорове в рамките на ЕС: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

7. Условия за доставка.

7.1. Използвани термини:

Потребител: Лице, което избира продуктите от еМАГАЗИНА, попълва данните и инициира поръчката, като извършва това от свое име или от името на физическо или юридическо лице.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

7.2. За да направи поръчка, потребителят трябва да попълни и подаде необходимите данни, регистрационни форми/формуляри към еМАГАЗИНА.

7.3. Доставки за Република България:

7.3.1. Цената/разходите за доставката на стоките са за сметка на потребителя и се начисляват и плащат в допълнение към посочените в еМАГАЗИНА цени на стоките.

7.3.2. Доставките за населени места/адреси в Република България се извършват в срок до 5 (пет) работни дни считано от:

  • заплащането на цената, в случай, че е избрано заплащане на цената на стоката по банков път или с карта или с ePay.BG
  • поръчката, в случай, че е избрано заплащане на цената на стоката при доставката, с наложен платеж

7.3.3. Доставките за населени места/адреси в Република България се извършват чрез куриерска фирма Еконт, като цените за доставка са съобразно актуалната ценова оферта на посочената куриерска фирма, както следва:

  • До всички населени места в България при поръчка за доставка – 5 лв.

7.3.4. Внимание! При невъзможност за доставяне на пратката, създадена по вина или по причина на получателя, след изтичането на 2 дни от датата на неосъществената доставка на пратката по посочената причина, за сметка на получателя(потребителя) започват да се начисляват складови разходи (или "магазинаж“), в размер на 4,80 лв. за всеки ден от престоя на пратката при куриерската фирма, по вина на потребителя и/или на получателя на стоката.

8. Начини за плащане на цени и за възстановяване на суми.

8.1. Внимание! еМАГАЗИНЪТ не начислява такси на потребителите за използване на платежно средство, които да превишават направените от търговеца разходи за използване на същото платежно средство. 

8.1. Плащане в брой при доставка - наложен платеж

8.1.1. При избор на плащане чрез наложен платеж, доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок до 5 работни дни, считано от датата на поръчката, като може да бъде осъществена и по-рано.

8.1.2. В този случай стойността на поръчката и разходите за доставката се заплащат чрез наложен платеж, при доставката от Куриерска фирма Еконт - Цените за доставка са в раздел „Условия на доставка.“ При доставката на стоката потребителят плаща дължимата сума на куриера, като на потребителя допълнително се начисляват от куриерската фирма суми за плащане чрез наложен платеж, по тарифата на куриерската фирма.

8.2. Плащане чрез ePay.BG

8.2.1. Внимание! При избор на плащане чрез системата на Epay е необходимо потребителят да има регистрация в www.epay.bg. Ако потребителят избере този начин на разплащане с еМАГАЗИНА и има съответната регистрация в www.epay.bg, Търговецът/еМАГАЗИНА ще получи информация за постъпилото плащане и ще стартира изпълнението на поръчка, считано от датата на плащането. Всички такси, разноски и др., събирани в системата на Epay за плащането по този избран от потребителя начин, са за сметка на потребителя.

8.3. Плащане в с дебитна или кредитна карта

8.3.1. При избор на директно плащане по сметката на търговеца с кредитна или дебитна карта, Търговецът/еМАГАЗИНА ще получи информация за постъпилото плащане и ще стартира изпълнението на поръчка, считано от датата на плащането, след която стоката ще бъде изпратена по куриер, за сметка на получателя.

8.4. Плащане с банков превод

8.4.1. Стоката се изпраща по куриер, за сметка на получателя, съобразно начина на доставка, след като парите от направения превод постъпят по банковата сметка на Търговеца/еМАГАЗИНА, а именно: банкова сметка (в BGN) с IBAN: BG79BPBI79401058956201, при Банка: Пощенска банка BIC: BPBIBGSF

8.5. Възстановяване на суми

8.5.1. При необходимост и/или при възникнало задължение за еМАГАЗИНА за цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя, от страна на еМАГАЗИНА, те се извършват по допълнително уговорен между страните начин или по посочена от потребителя банкова сметка.

8.5.2. В случай, че потребителят се откаже от договора, еМАГАЗИНЪТ ще възстанови на потребителя всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира еМАГАЗИНА, съобразно посоченото в по-горе в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за неговото решение за отказ от договора.

9. Търговски марки.

9.1. Внимание! Използваните в сайта търговски марки за стоки и услуги, както и цялото съдържание на сайта, са на еМАГАЗИНА и са защитени от права върху търговски марки, както и от авторско и сродни права на интелектуална собственост!

====================

Настоящите общи условия са приети, утвърдени и публикувани от Търговеца на сайта на еМАГАЗИНА на 03.06.2018г.

 

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах