ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България (Регламентът). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 

В качеството си на администратори на лични данни Групата търговски дружества АНДРЮС, състояща се от дружествата, които оперират магазини за търговия със стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO съвместно и поотделно събират, съхраняват и обработват личните Ви данни, съобразно изискванията на GDPR и новата нормативна регулация в тази област, като събират, съхраняват и обработват личните Ви данни целесъобразно, доколкото е необходимо за търговската им дейност, при това отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администраторите на лични данни от Групата търговски дружества АНДРЮС (ANDREWS/)

Групата търговски дружества АНДРЮС, които оперират магазини за търговия със стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO, които съвместно оперират лични данни на клиенти, включва следните дружества, администратори на лични данни, а именно:  АНДРЮС ФЕШЪН“ ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 130945603; АНДРЮС ГОЛД” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202616167; “АНДРЮС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп.  с ЕИК: 202067891; “АНДРЮС ЛАЙФСТАЙЛ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202174368; “АНДРЮС ЛУКС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219799; “АНДРЮС ПЛАТИНУМ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202615762; “АНДРЮС ПРЕМИУМ ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219685; “АНДРЮС СИЛВЪР ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202616142; “АНДРЮС СТОРС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202174382; „ДВ ЕЛЕГАНС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 175227900; „АНДРЮС РИТЕЙЛ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202067989; „АНДРЮС ЛУКС” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219799; „АНДРЮС КЛУБ” ЕООД, вписано в ТР при АВп. с ЕИК: 202219532. Контактната информация за връзка с всички посочени администратори на данни е адрес: гр. София, бул Ситняково №47а; http://andrews.bg/;  e-mail: office@andrews.bg

Изброените по-горе дружества-администратори на лични данни, съставляващи Групата търговски дружества АНДРЮС, които оперират магазини за търговия със стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO, съвместно, заедно и поотделно събират, съхраняват и обработват личните Ви данни (лични данни на клиенти). Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно посочените по-горе дружества, обработват лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

Контактът, осъществен от Вас с всеки един от посочените администратори на лични данни, ще се счита и приема за контакт с всички администратори заедно и с всеки един от администраторите поотделно, доколкото посочените администратори съвместно оперират лични данни на клиенти и потребители на стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO.

Информация относно компетентния надзорен орган

Компетентен надзорен орган по защита на личните данни в Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), със седалище и адрес: гр. София - 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; Телефон: 02/915 3518, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg ; Уеб сайт: www.cpdp.bg

Към посочения надзорен орган КЗЛД Вие можете да отправяте жалби, в случай, че счетете, че личните Ви данни се обработват или съхраняват незаконосъобразно.

Групата търговски дружества АНДРЮС, които оперират магазини за търговия със стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO и които са посочени по-горе, осъществяват дейността си по събиране, съхранение и обработка на личните Ви данни като физически лица, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Групата търговски дружества АНДРЮС, които оперират магазини за търговия със стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO и които са конкретно посочени по-горе, събират и обработват Вашите лични данни по повод и във връзка с осъществяваната от тях търговска дейност по продажба на стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO, въз основа на някое от следните основания:

* предоставяне на данните от Ваша страна и/или получено съгласие от Вас като реален и/или потенциален клиент и/или потребител за събиране, съхранение и обработка на личните Ви данни за целите, посочени тук;

* изпълнение на задължения по договори с клиенти и/или потребители от страна на Групата търговски дружества АНДРЮС и/или някое от тях; за изпълнение на поръчки и/или заявки за доставка на стоки и в други подобни случаи; 

* Спазване на законови задължения, които са приложими спрямо Групата търговски дружества АНДРЮС, посочени по-горе и/или спрямо някое от тях.

* За целите на легитимните и законово защитими интереси на Групата търговски дружества АНДРЮС, посочени по-горе и/или на някое от тях или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като реални и/или потенциални потребители на предлаганите от дружествата стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO. Всички посочени дружества са съвместни администратори на лични данни, доколкото оперират магазини за търговия със стоки, носещи търговската марка ANDREWS/ или ANDREWS FASHION STUDIO.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, събира, съхранява и обработва личните Ви данни във връзка с търговската си дейност, за сключване на договори с дружествата, както и за записване за участие в нашите събития, нашите програми за лоялни клиенти, нашите промоции и намаления, включително за следните цели: 

* създаване на клиентки профил, с оглед по-пълно задоволяване на Вашите нужди и потребности, като реален или потенциален клиент на групата дружества АНДРЮС; 

* индивидуализацията на страни по договори или правоотношения, с оглед изпълнението им;

* регистрацията на участници в игри, томболи, клиентски програми, издаване на карти за намаления, издаване на ваучери и/или при организирането на събития, организирани от Групата търговски дружества АНДРЮС или от някое от тях; 

* счетоводни и/или статистически цели;

* изпращане на информационни съобщения, покани за събития, информация за клиентски програми, съобщения за нови колекции, нови продукти, промоции, намаления, събития и други инициативи, насочени към клиентите, бюлетини и каталози с информация за предлаганите стоки и др. подобни;

* подобряване и индивидуализиране на задоволяване на Вашите потребности, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас;

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

* законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

* ограничение на целите на обработване до необходимото;

* съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, като се събират само данни, подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

* точност и актуалност на данните, като се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни,  като се имат предвид целите, за които те се обработват;

* ограничение на съхранението, с оглед постигане на целите;

* цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително за защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки

При обработването и съхранението на личните данни, Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси и с оглед изпълнение на свои задължения по закон или нормативен акт, включително, но не само, задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, ГДБОП и други държавни и/или общински органи. 

Какви видове лични данни се събират, обработват и съхраняват

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, извършва следните операции с личните данни за следните цели:

* Регистрация и/или създаване и администриране на клиентски профили – целта е осигуряване на възможност за прилагане на намаления, промоции и др. програми за лоялни клиенти;

* Сключване и изпълнение на търговски сделки и правоотношения с клиенти или партньори – целта на тази операция е сключване и изпълнение на поръчки, заявки договори с клиенти и тяхното администриране; 

* Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е поддържане на актуална връзка и текущи отношения с клиентите и съобщаване за актуални клиентски програми, актуални и нови продукти и колекции, актуални събития, промоции, намаления и др. дейности, осъществявани от групата търговски дружества АНДРЮС или от някое от посочените по-горе дружества;

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, обработва следните категории Ваши лични данни: 

* индивидуализиращи данни (име, презиме и фамилия, ЕГН и/или дата на раждане, пощенски адрес, електронна поща и телефон) 

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно никое от посочените по-горе дружества НЕ извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно никое от посочените по-горе дружества НЕ събира, НЕ съхранява и НЕ обработва лични данни, които:

* разкриват расов или етнически произход; 

* разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; 

* представляват генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно никое от посочените по-горе дружества НЕ събира, НЕ съхранява и НЕ обработва лични данни на деца.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, обработва и съхранява Вашите лични данни за срок:

* ако данните са събрани, обработват се и се съхраняват по съгласие на лицето – за неограничен срок, до оттегляне на съгласието;

* ако данните са събрани, обработват се и се съхраняват за изпълнение на договор, поръчка, заявка или каквото и да било правоотношение – до 5г. или до изпълнението му, респективно до приключването, реализацията и изпълнението на правата и задълженията по него, освен ако има нормативно задължение за запазване на данните за по-дълъг срок, с оглед счетоводна отчетност или друга законосъобразна и/или произтичаща от нормативен акт причина;

* ако данните се събират, съхраняват и обработват въз основа на законово или нормативно задължение – за срока до изпълнението на законовото или нормативно задължение или за срока, предвиден в съответните норми;

* ако данните се събират, съхраняват и обработват за целите на легитимните и законово защитими интереси на Групата търговски дружества АНДРЮС или на някое от тях – до реализацията на защитата на легитимните интереси или до реализацията на съответните легитимни интереси;

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, ще Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен, с оглед изпълнение на законови задължения или с оглед легитимни интереси или друго. 

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Групата търговски дружества АНДРЮС може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни са:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко едно или от което и да било от посочените по-горе дружества, за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на личните Ви данни.

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко едно от посочените по-горе дружества, потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко едно от посочените по-горе дружества. 

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно всяко едно от посочените по-горе дружества, Ви предоставя, при поискване, копие от съхраняваните и/или обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма, на база „Искане за предоставяне на потвърждение и достъп до обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 / 27.04.2016 г., раздел 2, члeн 15.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване(допълване)

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, които се обработват и/или съхраняват от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко едно от посочените по-горе дружества, посредством попълване и изпращане до тях (или до поне едно от тях) на „Искане за коригиране на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 16.“ 

Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко едно от посочените по-горе дружества, изтриване на свързаните с Вас лични данни, а от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко едно от посочените по-горе дружества, има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; 

* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 

* Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за съхраняването и обработването им, които да имат преимущество;

* личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

* личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо групата търговски дружества АНДРЮС, респективно спрямо всяко едно от посочените по-горе дружества; 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете към „Искане за изтриване на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 17.

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно посочените по-горе дружества, от която тя се състои, не са длъжни да изтрият личните Ви данни, САМО в изрично посочените в Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. случаи, тоест, само ако ги съхранява и обработва:

* за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; 

* за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; 

* по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; 

* за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; 

* за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно посочените по-горе дружества, от която тя се състои не изтриват данните, които имат законово задължение да съхраняват, включително за защита по повод отправени срещу тях съдебни претенции или доказване на права.

Право на ограничаване 

Вие имате право да изискате от Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всичките или всяко едно от посочените по-горе дружества, от която тя се състои, да ограничат обработването на свързаните с Вас данни, посредством „Искане за ограничаване на обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 18, когато:

* Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява да се провери точността на личните данни; 

* обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; 

* няма нужда повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; 

* Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно на някое от посочените по-горе дружества, имат преимущество пред Вашите искания и/или интереси. 

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всичките или от всяко едно от посочените по-горе дружества, като подадете до поне едно от тях „Искане за пренасяне или прехвърляне на обработвани лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 20.

Вие можете да поискате от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко или от поне едно от посочените по-горе дружества, директно да прехвърлят Вашите лични данни към посочен от Вас друг администратор на лични данни, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всяко или от поне едно от посочените по-горе дружества да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити, като изпратите „Искане за уведомяване при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 19. Предоставянето на тази информация може да бъде отказано само при невъзможност същата да се предостави или ако предоставянето изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, от групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от всичките или всяко едно от посочените по-горе дружества, включително ако данните се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг, чрез изпращане до поне едно от дружествата на „Възражение срещу обработването на лични данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. раздел 2, член 21.“ 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако групата търговски дружества АНДРЮС, респективно някое от посочените по-горе дружества установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, то е длъжно да Ви уведоми без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети, посредством „Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 33, параграф 1.

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно посочените по-горе дружества не са длъжни да Ви уведомяват, ако:

- са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; 

- са взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; 

- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно посочените по-горе дружества НЕ ПРЕДОСТАВЯТ данните Ви на трети лица, различни от посочените по-горе дружества, съставляващи част от Групата търговски дружества АНДРЮС, освен за водене на счетоводство, съгласно законовите изисквания в Р. България или при законово задължение за предоставяне на информация и данни, включително при законосъобразни искания от страна на държавни органи, в т.ч. НАП, ГДБОП, Съдилища и др. компетентни държавни органи, в т.ч. за статистически цели и в др. случаи, непротиворечащи на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. случаи.

Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно посочените по-горе дружества НЕ ИЗВЪРШВАТ трансфер на Вашите данни към трети държави.

Право на жалба

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, чийто данни за кореспонденция са посочени по-горе. 

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, посочени в настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и Вие можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа Ваше изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните. 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) 

Сайтът на Групата търговски дружества АНДРЮС използва „бисквитки“, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт http://www.andrews.bg, Вие приемате използването на „бисквитки“.

Мерки за сигурност по отношение сигурността на личните данни

Мерките за сигурност по отношение сигурността на личните данни, които се събират, обработват и съхраняват от Групата търговски дружества АНДРЮС, респективно от посочените по-горе дружества, се актуализират непрекъснато, като се поддържа нужното ниво на сигурност и се прилагат подходящи технически и организационни мерки, включително криптиране, като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежестта за правата и свободите на физическите лица, като заедно с това се поддържа и се гарантира постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване, съотв. архивиране и способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни  в случай на физически или технически инцидент.

При оценката на подходящото ниво на сигурност се вземат предвид рисковете, които са свързани с обработването, включително от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността на данните е нещо, с което не можем и не желаем да си позволим компромиси. Полагаме всички усилия, за да отговорим напълно на новия Регламент за защита на личните данни, като прилагаме съответни адекватни системи за сигурност на информацията.

ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах