ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

news-big-image

ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНА СРЕДА

 

Настоящата политика за околна среда е в съответствие със залегналите принципи в Глобалния договор на ООН.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Основните принципи върху, които е изградена и утвърдена настоящата политика са:

›       Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.

›       Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.

›       Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРИНЦИПИ/ ПРАВИЛА

За постигане на гореописаните основни принципи, в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД сме приели следните специфични принципи/ правила по отношение на:

›       Спазване на всички приложими закони и подзаконови актове за околната среда, както и притежаване на всички необходими разрешителни за околната среда.

›       Използване на най-добрите налични техники, които не вредят на околната среда.

›       Поставяне на екологични цели.

 

През 2017 год. е разработена и внедрена ERP система за управление на бизнес процесите в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД. Внедряването на ERP система с модул за „Управление на отпадъците” пряко допринася за опазване на околната среда. В резултат от дейността на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД основните отпадъци, които се генерират са: хартия/картон и полиетилен, които се събират и предават регулярно в пунктове. ERP системата следи за вид на генерираните отпадъци, количествата и начин им на третиране. Това позволява на компанията да контролира отпадъците от своята дейност, така че да минимизира възможно най-много вредното влияние върху околната среда в следствие от тяхното неправилно третиране или предаване за рециклиране към неподходящ приемател.

От друга страна ERP системата допринася за намаляване на използваната хартия, тъй като ежедневно генерираните справки за дейността на компанията се представят по електронен път.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД закупува енергийно ефективни дълготрайни материални активи, които водят до значително намаляване на потреблението на електроенергия. Компанията вярва, че спестяването на нематериални ресурси (консумативи, ел. енергия) ще окаже, в дългосрочен план, положително въздействие върху околната среда.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД предприема съвременни инициативи, базирани на последните научни доказателства за поддържане на производство, базирано на ниските емисии на въглероден двуокис, което е по-устойчиво, по-ефективно и по-малко уязвимо към глобалните сътресения.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД спазва всички приложими за дейността на компанията български закони, нормативни актове и международни стандарти, свързани с опазване на околната среда, както и задълженията по договорите с клиентите и заинтересованите страни.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД предприема действия/ провежда обучения и дискусии, които водят до повишаване на квалификацията и развитие на човешките ресурси за постигане на целите по опазване на околната среда.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД търси и ще продължи да търси възможности за подобрения/ по-добра ефективност на прозводствените си процеси, като използва показатели за измеримите цели по околната среда.

 

Спазването на настоящата политика се изисква от всички служители на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД при изпълнение на ежедневните им дейности.

 

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото да внася изменения в настоящата политика по всяко време.

 

Политиката за околна среда на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е приета и утвърдена от Павлин Андреев, управител на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

 

 

Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах