ПОЛИТИКА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

ПОЛИТИКА ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД

news-big-image

Настоящата политика за служителите на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е в съответствие със залегналите трудови норми/ принципи в:

 • Глобалния договор на ООН.
 • Конвенцията на ООН за правата на детето.
 • Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и права в труда и съответните приложими конвенции.
 • Европейската конвенция за защита на правата на човека.
 • Конвенцията на ООН срещу корупцията.

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ/ ТРУДОВИ НОРМИ

Основните принципи/ трудови норми върху, които е изградена и утвърдена настоящата политика са:

 • Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
 • Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
 • Ефективно премахване на детския труд.
 • Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ПРИНЦИПИ

За постигане на гореописаните основни принципи/ трудови норми в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД сме приели следните специфични принципи:

 

 1. СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ И ПРАВО НА КОЛЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ. СИНДИКАТИ ИЛИ КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРЯНЕ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД приема, че колективните преговори и колективното договаряне са важен елемент и представляват основен инструмент за защита на трудовите и социални интереси на служителите пред работодателите. „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД признава правото на служителите си:

 • на сдружаване и осъществяване на колективни преговори и
 • да бъдат представлявани с цел да защитат законните си интереси.

Това право включва правото вътрешни и/или външни представители на служителите да бъдат признати за партньори в преговори и консултации съгласно националните закони. „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД счита представителството от синдикати за право на служителите, не за задължение (право да избереш да не бъдеш представляван от синдикат). Когато работещите се представляват от законно формиран профсъюз, нашата амбиция е да установим конструктивен диалог с легитимно избраните му представители.

 

 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД следва политика за разумно и бързо обработване на подадените жалби. Компанията приема, че жалба/ оплакване е всяко писмено изявление на неудовлетворение, отправено до управителя на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД. С оглед на безпристрастната проверка на жалбите и избягването на реални и потенциални конфликти на интереси, жалбите се разглеждат по обективен и безпристрастен начин от сформиран екип. На база на постъпилите жалби/ оплаквания компанията предприема мерки, въз основа на задълбочен анализ, за отстраняване на допуснатите пропуски и грешки от своя страна.

 

 • ПРОУЧВАНИЯ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД периодично осъществява проучвания на удовлетвореност на своите служители. Компанията вярва, че по-щастливите служители са по-продуктивни, а благосъстоянието на колектива е от решаващо значение за постигането на успех. Демотивирани служители могат да повлияят на морала на цялата работна сила, което води до намаляване на общата производителност.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД провежда анкети, които дават възможност ефективно да бъде проучена удовлетвореността на служителите и да бъдат точно определени областите, които се нуждаят от внимание. Чрез анкетите компанията получава ценна обратна връзка от служителите по отношение на кадровата си политика, бонусна програмите, фирмената култура, управлението на фирмата или удовлетвореност от работата. „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД генерира детайлни доклади, готови да бъдат приложени на практика.

 

 1. ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД не използва и не подкрепя използването на принудителен или задължителен труд – като затворнически труд, дългова зависимост, трафик на хора или робство.

 

 1. ДЕТСКИ ТРУД

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД уважава правата на детето, включително правото на образование, правото на почивка и игра и правото на задоволяване на основните му потребности. Компанията не използва и не подкрепя използването на детски труд, което означава, че не позволява деца да работят в „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД. Компанията спазва всички местни нормативни изисквания за минимална възраст на работещите, както е предвидено в Конвенция 138 на Международната организация на труда. Забранено е наемането на лица под 18 години на позиции, изискващи извършването на опасни дейности, според разпоредбите на Конвенция 182 на Международната организация на труда.

 

 1. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД предоставя възможности за обучения на служители си. Компанията организира и поема разходите за обучения по теми, които счита за свързани с работата и/или функциите на служителите. Възможностите за обучение и развитие на служителите се определят периодично и когато бъдат счетени за оправдани, се организират обучения за служителите.

 

 • ОПАСНИ И НЕЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД осигурява на служителите си безопасна и хигиенна работна среда и условия на труд. Компанията взима подходящи мерки за непрекъснато подобряване на свързаните с безопасността и здравето аспекти. Условията на труд в компанията позволяват безопасни работни практики и допринасят за здравето на работното място и благосъстояние на служителите. Компанията следва политика, целяща непрекъснато подобряване на показателите за здраве и безопасност.

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД насърчава работна среда, основана на доверие, диалог и взаимно уважение, и защитава благополучието и баланса между служебния и личния живот на служителите си.

 

 

 

Спазването на настоящата политика се изисква от всички служители на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД при изпълнение на ежедневните им дейности.

 

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото да внася изменения в настоящата политика по всяко време.

 

Политиката за служители на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е приета и утвърдена от Павлин Андреев, управител на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах