ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА КСО

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА КСО

news-big-image

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА КСО[1] 

 

 

Настоящата политика на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е в съответствие с основните международно признати принципи и насоки, които представляват общата рамка за Корпоративна Социална Отговорност/ КСО и по-конкретно:

›       Насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия;

›       Десетте принципа на Глобалния договор на ООН;

›       Стандарта ISO 26000 с насоки относно социалната отговорност;

›       Тристранната декларация на Международната организация по труда за принципите относно мултинационалните предприятия и социалната политика и

›       Ръководните принципи на ООН за бизнес и права на човека.

 

 

Под Корпоративна Социална Отговорност/ КСО, „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД разбира:

›       Доброволната дейност на компанията извън спазването на законодателството.

›       Въздействието, което компанията оказва върху обществото и околната среда и отговорността за това въздействие.

›       Въздействието, което компанията оказва върху етични, потребителски въпроси и въпроси, свързани с човешките права и отговорността за това въздействие.

 

По своята същност КСО представлява ангажимент от страна на ръководството на компанията да гарантира, че управленските решения и ежедневни действия, отчитат специфичните интереси на клиентите, доставчиците, потребителите, служителите и обществеността, намираща се в районите, в които оперира компанията, в т.ч.  в сферата на околната среда и на всички други субекти, спрямо които дейността ѝ има пряко или косвено отношение. Ключова предпоставка за реализирането на КСО дейности и политики е и принципът „Прави добро“, т.е.  всеки, който има намерение да реализира КСО практики, следва преди да пристъпи към реализацията им, да е изпълнил коректно законово вменените си задължения.

 

Във връзка с гореизложеното „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД въвежда и прилага следните принципи и практики на корпоративната социална отговорност:

›       Поемане на обществени ангажименти спрямо общността, опазването на околната среда и създаването на качествени взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

›       На базово ниво „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД прилага добри трудови, екологични и антикорупционни практики, които включват:  осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и живот на работниците; недискриминация и равни възможности; отговорности и политика на компанията по отношение коректното плащане на осигуровките, работните заплати; разкриване на нови работни места; преодоляване на недекларирания заетост, преодоляване на недостатъчната информираност относно елементите на трудовите договори; прозрачност на информацията; зачитане интересите на всички заинтересовани страни; благотворителност; управление на въздействието върху околната среда (въздух, води, почви, материали, отпадъци); осигуряване на благоприятна среда за социален диалог.

›       На оперативно ниво „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД осигурява и прилага балансиран и етичен мениджмънт чрез социални, икономически и екологични (вкл. рециклиране на ресурсите) действия и по-конкретно: повишаване на квалификацията, на служителите; създаване на системен подход при управление на човешкия капитал (благоприятна работна среда, учене през целия живот, социални придобивки, кариерни пътеки, баланс на работа и личен живот); медицински прегледи и профилактика; екологично чисто производство; индустриална симбиоза, оползотворяване на отпадъците; ползване на алтернативни енергийни източници; използване на услуги, за чието извършване се наемат работници със законни трудови договори; антикорупция; инвестиции в местните общности за подкрепа на местното производство и развитие.

›       На висше ниво „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД прилага социално отговорен стратегически мениджмънт, основан на създаването на споделена стойност, който включва: социални иновации; практики на колективна социална отговорност; дарителство, доброволен труд, подпомагане подобряването на местната инфраструктура и др.

 

За успешното реализиране и следване на настоящата политика „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД следва пет водещи принципи:

1.    Партньорство и диалог – възможно най-широко участие на всички институции на национално, регионално, областно и общинско равнище, бизнес структури, граждански организации, медии, потребители и др.

2.     Концентрация върху конкретни области и дейности, свързани с насърчаване развитието на социално отговорни бизнес практики.

3.    Допълняемост с инициативи, изпълнявани и финансирани извън планираните в компанията. 

4.    Всеобхватност – създаване на подходяща среда, в която са създадени условия и реализирани дейности за насърчаване и развитие на КСО. Благоприятната среда включва бизнес средата, средата на потребителите, медиите, висшите училища, специализираните средни училища, неправителствения сектор, органите на централната и местната власт и др.

5.    Устойчивост във времето – продължаване на действията за постигане на целите на компанията и след изтичането на установения времеви период.

 

 

 

 

 

„АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД си запазва правото да внася изменения в настоящата политика по всяко време.

 

 

Политиката за възлагане на поръчки за КСО на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД е приета и утвърдена от Павлин Андреев, управител на „АНДРЮС ФЕШЪН” ЕООД.

 

[1] КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Още новини
ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА

От 25 май 2018г. е в сила нов „Общ регламент относно защитата на данните" - Регламент (ЕС) 2016/679 или т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, който е пряко приложим на територията на Европейския Съюз, включително на територията на Република България. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от и във всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Виж пълния текст

Разбрах